počítadlo
Slovak Arabic Chinese (Simplified) Croatian Czech English Finnish French German Greek Hebrew Hungarian Italian Japanese Norwegian Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Turkish

nedeľa   21. júl   2024
Úvod  //  Cenník  //  Cenník

CENNÍKY

 

V tomto článku nájdete  cenníky na tovary a služby ktoré poskytujeme. Ak nejaký cenník nie je zverejnený, dopytujte cenu osobne alebo elektronicky na info@ wcut.sk. Ak tovar alebo službu štandardne neposkytujeme, po dohode ju môžeme dodať, ale cena je neverejná a je iba predmetom vzájomnej dohody. Dajte si urobiť CP na mieru aj s ďalšími službami ako morenie, sušenie alebo hobľovanie aj s cenou za dopravu a obratom /do24h od Pondellka do Štvrtka/ Vám pošleme CP s platnosťou 2 týždne. Ak sa vám CP páči alebo je výhodná a rozhodli ste sa ju poistiť, môžete si túto CP rezervovať zložením zálohy vo výške 50% a my vám garantujeme nemennosť ceny až do 6mesiacov aj v prípade zvýšenia cien guľatiny. Bližšie informácie nájdete v linku „Obchodné podmienky“.

 

UPOZORNENIE:

Vzhľadom na vývoj cien a dostupnosť tovaru na trhu s drevom sú nižšie zverejnené cenníky neplatné a uvedené ceny sú len orientačné, v súčasnosti dochádza opakovane k zmenám cien , je potrebné sa orientovať v zásade podľa aktuálne vypracovaných cenových ponúk, pri objednávaní s časovým odstupom cenu opäť preveríme.

 

Pozor zmena!.Blindramy pre maly zaujem od roku 07/2014 uz nedodavame.

 

AKTUÁLNE CENNÍKY:

Cenník WCUT 1 - Reziva podľa tried a druhov, platný od 01/01/2019

Cenník WCUT 2 - Opracovania, sušenia, náteru a impregnácie

Cenník WCUT 3 - Výrobky zo smreku a sibírskej borovice

Cenník WCUT 4 - Lavice a stoly z masívnej guľatiny a reziva

Cenník WCUT 6 - Drevených profilovaných líšt a madiel,  platný od 01/06/2021

Cenník WCUT 7 - Tesárskych skrutiek s ozdobnou tanierovou hlavou 22mm, tercikov, bitov a EPDM podloziek

 

V prípade zakúpenia materiálu od našej spoločnosti a realizácie stavby svojpomocným spôsobom poskytujeme konzultačné poradenstvo v cene 150,00 Eur bez DPH / 180,00 Eur s DPH za každých započatých 90 minút konzultácie.

 

Poznámka k cenníkom:

Smrekovcové rezivo je možné dopytovat iba na objednávku. Zároveň, vzhľadom na nedostupnosť kvalitnej smrekovcovej guľatiny na drevárskom trhu a potenciálne reklamácie pri dosúšaní čerstvého reziva už toto rezivo ponúkame iba s opracovaním, t.j. pílenie s nadmierou, sušenie na 8-14% a následné štvorstranné zrovnanie s minimálnym úbytkom 4mm na hrúbku a šírku profilu. Maximálna dĺžka profilu v smrekovci je 6m. Bližšie informácie na predajni, alebo emailom.

Pri objednaní služby kapovanie na požadovanú dĺžku je presnosť kapovania +/- 1,5mm na každých 10cm rezu.

Pre  sušené a zrovnávané Smrekové alebo Jedľové rezivo do krytého/nekrytého exteriéru o výrobnej celkovej priemernej vlhkosti od 14% do 20% vrátane platí: Prípustná výrobná odchýlka pre dĺžkový priehyb v oboch smeroch aj súčasne, je max 1cm/1m dĺžky hranolu pre oba smery zvlášť.

Prípustné skrútenie reziva je max 0,5cm/1m dĺžky na protichodných koncoch reziva. Tieto odchýlky platia pre  priemernú vlhkosť reziva aj skladovaním v rozsahu vlhkosti od 13% do 21% príslušného reziva. Pre prierez profilu platí tolerancia max +2mm až -4mm a pre uhlovosť v kolmom reze platí odchýlka +-3st od 90st /od pravého uhlu/. Pri dlhodobom alebo aj nevhodnom skladovaní môže prísť k zmene jadrovej vlhkosti reziva a k iným ako prípustným zmenám rozmerov, za čo však zodpovednosť nesie odberateľ a nemôže byť predmetom reklamácie. Stabilizované rezivo po sušení na 14% a menej a štvorstrannom zrovnaní musí byť aplikované a fixované na konečnom mieste určenia do max.7dní od prevzatia zákazníkom, dlhšie skladovanie alebo manipulácia s takýmto rezivom môže mať za následok vyššie popísané tvarové zmeny, ktoré nemôžu byť predmetom reklamácie. Pre splnenie tejto podmienky intenzívne komunikujeme s našimi zákazníkmi a štvorstranné frézovanie aplikujeme tak, aby bolo tesne pred dodaním materiálu, štandardne max.6 dní pred dohodnutou expedíciou.

Pre  sušené a zrovnávané rezivo zo Smrekovca /smrekovec opadavý, červený smrek/do krytého aj nekrytého exteriéru o výrobnej celkovej priemernej vlhkosti od 14% do 20% vrátane platí: Prípustná výrobná odchýlka pre dĺžkový priehyb v oboch smeroch aj súčasne, je max 1,5cm/1m dĺžky hranolu pre oba smery zvlášť.

Prípustné skrútenie reziva je max 0,75cm/1m dĺžky na protichodných koncoch reziva. Tieto odchýlky platia pre  priemernú vlhkosť reziva aj skladovaním v rozsahu vlhkosti od 13% do 21% príslušného reziva. Pre prierez profilu platí tolerancia max +3mm až -6mm a pre uhlovosť v kolmom reze platí odchýlka +-5st od 90st /od pravého uhlu/.Pri dlhodobom alebo aj nevhodnom skladovaní môže prísť k zmene jadrovej vlhkosti reziva a k iným ako prípustným zmenám rozmerov, za čo však zodpovednosť nesie odberateľ a nemôže byť predmetom reklamácie.

Pre iné dreviny platí to isté ako pre smrekovec, alebo individuálne písomné dojednanie. V uvedených rozmeroch a toleranciách nie je možné uvedené opracované rezivo /vid vyššie/ z akejkoľvek dreviny reklamovať. Pri reklamácii sa tieto hodnoty posudzujú až po odmeraní reziva certifikovaným vlhkomerom, kde vlhkosť reziva po zabodnutí meracej sondy musí byť v rozsahu od 13% po 21% vlhkosť.

 

Na farebné zmeny povrchu dreva vplyvom UV žiarenia, vlhkosti alebo teploty, aj kombináciou týchto vplyvov, sa nedá uplatniť reklamácia, jedná sa o drevené materiály. 

Bez náteru aj s ním,  vzniká  časom takzvaná UV foto-oxidácia dreva na povrchu, výron živičných kvapiek na povrch alebo výron živičných kapsúl popod olej alebo lazúru a to hlavne u transparentných náterov.

Tak isto môže nastať stmavnutie dreva v interiéri vďaka UV žiareniu z prírodných alebo umelých zdrojov, poprípade „vypálenie“ rôznych tvarov do dreva od ležiacich predmetov na ňom a následnom odkrytí. Tieto zmeny na dreve taktiež nemôžu byť  predmetom reklamácie, nakoľko sa jedná o prirodzený životný cyklus drevených materiálov.

V prípade transparentných olejových, voskových, voskovo-olejových náterov a lazúr /Natur/ môžu vznikať čierne bodky na povrchu popod olejový náter, ktoré môžu pripomínať pleseň, v skutočnosti sa však jedná o výron živice, ktorá sa javí ako čierna alebo tmavá bodka rôznych veľkostí a tvarov.

 

Na základe nariadenia EU všetky prostriedky na báze bóru, u nás v ponuke Borowood, sa môžu predávať iba na profesionálne použitie. U nás je dostupný iba pre fyziké alebo právnické osoby s prideleným IČOm a s predmetom podnikania v stavebníctve alebo iným, ktorý súvisí s používaním tohto prípravku.

 

Cena služby za vypracovanie cenovej ponuky pre zákazníkov:

Všetky základné ceny sú uvedené v príslušných cenníkoch a sú verejne dostupné a je možné z nich vypočítať všetky ceny a CP každým zákazníkom. Jednotlivému zákazníkovi, ktorý o to požiada, vypracujeme práve 1x  CP zdarma, v prípade krovu aj variant s morením. Za každú ďalšiu CP si vyhradzujeme právo účtovať 15Eur bDPH plus DPH. Poplatok je splatný pri záväznej objednávke na CP na základe vystavenej faktúry a až po jeho uhradení vypracujeme príslušný počet ďalších CP. V prípade záväznej objednávky nad 150Eur bDPH príslušný poplatok započítame do ceny objednávky, ináč je nevratný. Pri každej žiadosti o CP je žiadateľ povinný uviesť celé svoje meno, telefónne alebo mobilné číslo a adresu pre predpokladané dodanie, ináč si vyhradzujeme právo CP nevypracovať. Tak isto si vyhradzujeme právo nevypracovať CP a ani neodpovedať na e-mail, ktorý obsahuje podľa nášho názoru nevhodné požiadavky, invektívy alebo je neprimerane zaťažujúci na naše ľudské zdroje a to bez udania dôvodu. Ďakujeme za pochopenie, s úctou kolektív pracovníkov Arsita s.r.o. ©2012 WCUT®.

 

Pri zákazkách prevyšujúcich hodnotu 15.000,-Eur bDPH alebo zákazkách, kde práca na CP/cenovej ponuke/ pre jej zložitosť presiahne prácu rozpočtára prevyšujúcu 1 pracovný deň /min 8 hodín/, si naša firma vyhradzuje pravo účtovať 0,67% poplatok z objemu zákazky, min však 100Eur bDPH. Poplatok je splatný najneskôr do 14 dní od doručenia CP spolu s FA za jej vypracovanie. Ak sa objednávateľ rozhodne a objedná materiál/dielo/ u nasej firmy v plnom rozsahu ako je uvedené v CP, výška poplatku za spracovanie CP bude v plnom rozsahu odúčtovaná v zálohovej FA /teda anulovaná/ v opačnom prípade ostáva v náš prospech.

 

POZOR!: Zmena typov a tvarov drevených profilov, líšt, madiel a výrobkov vyhradená. O aktuálnej ponuke na tento sortiment sa vždy informujte priamo na predajni, na našej prevádzke v Moste pri Bratislave. Darované vzorky sú len informatívneho charakteru. Presný typ sortimentu si zákazník kontroluje priamo pri preberaní tovaru a jeho zaplatením vyjadruje svoju vôlu ho akceptovať. Drevo ako prírodný materiál je prírodnina a obsahuje najme uzle, drobné prasklinky, živične kapse a tieto prírodniny nemôžu byť predmetom reklamácie. Tak isto nevhodné skladovanie, nevhodný technologický postup alebo nevhodný náter nemôžu byť predmetom reklamácie. Mimostredové rezivo len na priamu požiadavku, dostupnosť po overení, k cene reziva sa pripočítava 100% prirážka, v prípade objednania s opracovaním k cene opracovania sa pripočítava 100% prirážka.

 

Podrobné návody na montáž rôznych drevostavieb.

 

WCUT ODPORÚČA LINK:

perfektní architekti za neuveriteľné ceny, otestujte:

Architektonická kancelária A2

podľa nášho názoru - najkvalitnejšia ochrana dreva pred biocídnymi činiteľmi na Slovenskom trhu:

Borowood 3S Trnava

náš dodávateľ nemeckých olejov a lazúr:

Drevoochrana RS plus s.r.o.

patentované francúzske liatinové krby a kachle:

Francúzske krby GODIN

kvalitní majstri pre Bratislavský kraj:

Krovari BA

kvalitní majstri pre zvyšok Slovenska:

Krovari SK

náš partner pre strešnú krytinu od výmyslu sveta:

Strechanet s.r.o.

náš dodávateľ profesionálnych impregnačných prostriedkov:

Stachema a.s.

 

ODBORNÝ SEMINÁR /pre odbornú aj laickú verejnosť/:

Nízkoenergetické a pasívne stavby  | technológie | výrobky | materiály | konštrukcie | 19.04. Bratislava

pozrite si našu skvelú PREZENTÁCIU

 

BILLBOARD062015:

BILLBOARD2_5_WCUT

 

LETÁK 2013 NA STIAHNUTIE:

Adresár Stavebníctva SR 2013 - reklama

Leták WCUT 2013front

Leták WCUT 2013rear

 

VIDEO PREZENTÁCIA © 2013 WCUT® :

Video_prezentácia_krovy_na_mieru_WCUT

 

OBCHODNÉ PODMIENKY:

Obchodné podmienky Arsita WCUT - platnosť od 19/10/2017

 

Aktuálnu platnosť - aktuálnosť Obchodných podmienok si môźete overiť na našej prevádzke. Na požiadanie Vám zašleme aktuálne obchodné podmienky.

 

Platí poradie aktuálnosti obchodných podmienok od nejrelevantnejšej: 

1/ Obchodné podmienky zverejnené na prevádzke v Moste pri Bratislave /možnosť nahliadnutia a fotokópie na vyžiadanie/

2/ Obchodné podmienky nie staršie ako 1mesiac zaslané zákaznikovy na jeho email

3/ Obchodné podmienky zverejnené na tejto stránke

 

Zároveň tu nájdete aj všetky certifikáty, technické listy, tabuľku druhov dopravy /štandardne dodávame tovar spôsobom EXW/ INCOTERMS®2010 a reklamačný poriadok prevádzky.

 

CERTIFIKÁTY:

Certifikát - Vyhlásenie zhody Lignofix P, HOBBY - SR - CCHLP: bio/1357/D/09/2/CCHLP

Certifikát - Systém BOROHAS

Certifikát - BOROWOOD

Certifikát - BOROWOOD Profi

 

TECHNICKÉ LISTY:

Technický list - HARTWACHSOL

Technický list - Tech-list-Impranol-TEOMA

Technický list - Impranol-Lasol

Technický list - BOROWOOD

Technický list - BOROWOOD Profi

 

KARTY BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV:

Karta bezpečnostných údajov - Impranol-teoma_0009_natur_SK

Karta bezpečnostných údajov - Tvrdý_voskový_olej_B_632

Karta bezpećnostných údajov - KBU_Lignofix_I-Profi_koncentrat

Karta bezpečnostných údajov - BOROWOOD

Karta bezpečnostných údajov - BOROWOOD Profi

 

INCOTERMS®2010:

INCOTERMS2010 - PDF

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK:

Reklamačný_poriadok_platný_od_19/12/2017

 

LINK WCUT:

WCUT Altánky

WCUT Krovy na mieru

WCUT Krytina

WCUT Impregnácia - morenie

WCUT Návrhy

WCUT Oleje

WCUT Palivove drevo - krbove

WCUT Pergoly

WCUT Ploty

WCUT Spojovací materiál

WCUT Sušenie

WCUT Sibírsky smrekovec

WCUTTerasové dosky

 

LINK REFERENCIE WCUT:

WCUT REFERENCIE 1

WCUT REFERENCIE 2

WCUT REFERENCIE 3

WCUT REFERENCIE 4

WCUT REFERENCIE 5

WCUT REFERENCIE 6

WCUT REFERENCIE 7

WCUT REFERENCIE 8

 

 

--
Ceny aj konkrétne výrobky a typy služieb je možné vzhliadnuť priamo na prevádzke píly v Moste pri Bratislave.

 

O aktuálnosti zverejnených listín sa prosím vždy informujte emailom na našej adrese info /zavináć/ wcut /bodka/ sk ,

/viď aj kontakt/, stránka sa obnovuje a údaje sa nahrávajú v rámci časových možností správcu. Správnosť alebo aktuálnosť

všetkých listín má nasledovnú výpovednú hodnotu, zoradené od najrelevantnejšej:

1/ Listiny zverejnené na prevádzke v Moste pri Bratislave /možnosť nahliadnutia

a fotokópie na vyžiadanie / ak majú novší dátum vydania ako v bode 2/.

2/ Listiny vyžiadané zákaznikom nie staršie ako 1mesiac zaslaním na jeho email, tieto listiny

v prípade vyžiadania zákazníkom sú platné a relevantné k daným CP, ktoré boli zároveň

finančne odzálohované, teda závazne rezervované. Zasielame na email iba na základe emailovej žiadosti!

3/ Listiny zverejnené na tejto stránke


Všetky ceny sa prepočítavajú podľa konverzného kurzu 1 EUR = 30,1260 SKK

 

K cenám uvedeným bez DPH je nutné pripočítať celú výšku DPH podľa zákona o pridanej hodnote č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Kontakt: 0918/081985 www.wcut.sk   info@ wcut.sk

 

Logo WCUT®je registrovaná ochranná známka a podlieha zákonu 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom. Jeho porušenie môže viesť k trestnoprávnemu postihu na základe zákona 300/2005 Z.z. podľa §283.

 

© 2012 WCUT®, všetky Tabuľky, Texty a informačné Články na tejto stránke sú chránené autorským zákonom, ich kopírovanie, neautorizované šírenie alebo komerčné využitie môže viesť k trestnoprávnym postihom podľa práva SR a EU.

© 2012 WCUT®, všetky Fotografie a Obrazové náhľady na tejto stránke sú chránené autorským zákonom, ich kopírovanie, neautorizované šírenie alebo komerčné využitie môže viesť k trestnoprávnym postihom podľa práva SR a EU.

 

S5 Box

Štatistika návštevnosti

1043227
Dnes
Včera
Tento týždeň
Minulý týždeň
Tento mesiac
Minulý mesiac
Úhrnom
114
126
3113
1035692
9657
10701
1043227

Vaša IP adresa: 3.226.72.194
Presný čas 21:23:54 21-07-2024